MEIE PRIVAATSUSPOLIITIKA
 

RENMAR OÜ ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE REEGLISTIK

1. REEGLISTIKU EESMÄRK
Isikuandmete töötlemise reeglistiku eesmärk on anda kliendile teavet, missuguseid kliendi andmeid ja miks RENMAR OÜ töötleb, kuidas toimub andmete töötlemine ning missugused on kliendi õigused seoses isikuandmete töötlemisega.
Isikuandmete töötlemise reeglistik täidab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (edaspidi Määrus) artiklitest 13 ja 14 tuleneva teavitamiskohustuse.

2. MÕISTED
2.1. Renmar – Renmar OÜ (edaspidi Renmar).
2.2. Andmesubjekt – inimene, kelle isikuandmeid töödeldakse.
2.3. Isikuandmed – mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava inimese kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis on need andmed.
2.4. Isikuandmete töötlemine – iga isikuandmetega tehtav toiming, sh isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine; isikuandmetele juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine; isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine; või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
2.5. Isikuandmete töötleja – füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb või kelle ülesandel töödeldakse isikuandmeid.
2.6. Teenus – Renmar pakutavad kaubad ja teenused, mille nimekirjaga on võimalik tutvuda siin: www.organismipuhastus.ee (edaspidi Teenus).
2.7. Klient – inimene, kes on avaldanud soovi saada või on saanud Renmarilt ühte või mitut Teenust.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEJAD JA ANDMEKAITSESPETSIALIST
3.1. Isikuandmete vastutav töötleja: Renmar OÜ
Registrikood: 14863822
Telefon: 53493406
Juriidiline aadress: Tulika 19, Tallinn 10613
E-post: mariusvahter@gmail.com
3.2. Renmar avaldab isikuandmeid oma koostööpartneritele, kes käituvad kliendi isikuandmete suhtes kui volitatud töötlejad, osutamaks Renmarile teenuseid, näiteks IT-, logistika-, õigusabi-, turundusteenused.
3.3. Samuti töötlevad kliendi isikuandmeid Renmar töötajad, kellel on oma töökohustustest tulenevalt õigus ning vajadus kliendi isikuandmeid töödelda. Seadusest tulenevatel juhtudel ning alustel avaldab Renmar kliendi isikuandmeid ka avaliku sektori asutustele (nt maksuametile), õiguskaitseorganitele või muudele riigiasutustele.
3.4. Renmar andmekaitsespetsialist: Marius Vahter; Telefon: +372 5664 7805; E-post: mariusvahter@gmail.com

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ALUS, EESMÄRGID JA SÄILITAMISE TÄHTAJAD
4.1. Renmar töötleb kliendi üldandmeid: ees- ja perekonnanimi; sünniaeg; kontaktandmed – telefoninumber, koduaadress, e-posti aadress.
4.2. Renmaris on isikuandmete töötlemise alusteks:
4.2.1. kliendiga sõlmitud kokkulepe või leping ja selle täitmine;
4.2.2. Renmaris õigustatud huvi;
4.2.3. Renmari juriidilise kohustuse täitmine;
4.2.4. kliendi nõusolek;
4.3. Teenuse osutamise eelduseks on isikuandmete esitamine.
4.4. Renmaris töödeldavad andmed pärinevad kliendilt, alaealise kliendi vanematelt, piiratud teovõimega patsiendi eestkostjalt.
4.5. Renmar töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja alustel:
4.5.1. Kliendi registreerimiseks, registreerimisega seonduvate toimingute tegemiseks, kliendiga ühenduse võtmiseks ning kliendipoolse kontakti korral kliendi identifitseerimiseks. Kasutatavad isikuandmed: eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, e-posti aadress, telefoninumber. Alus: kliendiga sõlmitud kokkulepe või leping ja selle täitmine.
4.5.2. Isikuga ühenduse võtmiseks juhul, kui kõigi eelnevas punktis antud kontaktandmete kasutamine ei ole tulemust andud. Kasutatavad isikuandmed: aadress. Alus: kliendiga sõlmitud kokkulepe või leping ja selle täitmine
4.5.3. Teenuse osutamise lepingu täitmiseks (koolitus, teraapia). Kasutatavad isikuandmed: eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, e-posti aadress, terviseandmed. Alus: kliendiga sõlmitud kokkulepe või leping ja selle täitmine.
4.5.4. Üksikute müügilepingute täitmiseks ehk Renmarilt tellitud Teenuste kohaletoimetamiseks. Kasutatavad isikuandmed: e-posti aadress, telefoninumber, kliendi eesnimi, perekonnanimi, aadress. Alus: kliendiga sõlmitud kokkulepe või leping ja selle täitmine
4.5.5. Raamatupidamislikel ja maksuarvestuslikel eesmärkidel. Kasutatavad isikuandmed: vastavalt raamatupidamise seaduses ning maksuseadustes sätestatule. Alus: raamatupidamisseadus ning muud kohalduvad seaduses ja õigusaktid.
4.5.6. Muudel seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks, näiteks täitmaks õiguskaitseasutuste korraldusi, taotlusi ning päringuid. Kasutatavad isikuandmed: sõltuvalt konkreetsest juhtumist. Alus: õigustatud huvi, muud kohalduvad seadused ja õigusaktid.
4.5.7. Otseturunduslikel eesmärkidel (nt uudiskirja saamiseks), kui klient on ankeedis märkinud vastava sooviavalduse saada reklaamkirju. Kasutatavad andmed: kliendi eesnimi, perekonnanimi, e-postiaadress. Alus: kliendi nõusolek.
4.6. Renmar säilitab isikuandmeid sisalduvaid dokumente õigusaktides sätestatud tähtajani või juhul, kui selliseid tähtaegu ei ole õigusaktides määratud, kuni hetkeni, millal on isikuandmete algse kogumise eesmärk saavutatud. Käesoleva Korra koostamisel on tähtajad järgmised:
4.6.1. Raamatupidamisliku tähtsusega isikuandmeid säilitatakse seitse aastat alates vastava kirje kui raamatupidamise algdokumendi tekkest, arvestades raamatupidamise seadusest tulenevaid nõudeid.
4.6.2. Müügi- või teenuse osutamise lepingut, lepinguga seotud dokumente, samuti kirjavahetusi ning muud dokumenteeritud suhtlust kliendiga säilitatakse kolm aastat alates vastava lepingu või suhtluse lõpust, kuivõrd sellesisulise andmestiku säilitamine on oluline Renmar õiguste kaitsmiseks seoses nõuete aegumisega.
4.6.3. Mistahes nõusolekuga seotud andmeid säilitatakse nii kaua, kuni neid on vaja teenuse osutamiseks ja kuniks kliendi antud nõusolek on kehtiv ning seda ei ole tagasi võetud.
4.7. Pärast säilitustähtaja lõppemist isikuandmed kustutatakse või hävitatakse viisil, mis välistab isikuandmete loetavuse. Digitaalsete andmekandjate suuremate koguste kustutamise ja hävitamise puhul kasutatakse dokumendihävitusfirma teenust, üksikud digitaalsed andmekandjad kustutatakse, kasutades failide ülekirjutamisprogramme; paberandmekandjate hävitamiseks kasutatakse paberihunti, suuremate koguste korral kasutatakse dokumendihävitusfirma teenust.

5. KLIENDI ÕIGUSED
5.1. Kliendil on õigus:
5.1.1. taotleda juurdepääsu teda puudutavatele isikuandmetele;
5.1.2. nõuda, et Renmar parandaks tema kohta käivad ebaõiged andmed või täiendaks ebatäielikke andmeid;
5.1.3. nõuda andmete kustutamist, kui:
5.1.3.1. andmeid ei ole enam vaja algse kogumise või töötlemise eesmärgil;
5.1.3.2. klient on võtnud tagasi andmete töötlemiseks antud nõusoleku ning puuduvad muud alused andmete töötlemiseks;
5.1.3.3. isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; või
5.1.3.4. selline õigus tuleneb Renmari suhtes otse kohalduvast Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusest.
5.1.4. taotleda isikuandmete töötlemise piiramist, kui:
5.1.4.1. ta on vaidlustanud isikuandmete õigsuse;
5.1.4.2. isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik ja klient ei esita kustutamise nõuet; või
5.1.4.3. Renmar ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärgil, ent klient vajab neid õigusnõuete esitamiseks, koostamiseks või kaitsmiseks.
5.1.5. esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
5.1.6. taotleda Renmarile esitatud andmete ülekandmist teisele isikuandmete töötlejale, kui andmete töötlemine toimus lepingu täitmiseks ning andmeid töödeldi automatiseeritult. Paberkandjal olevad (esitatud) isikuandmed ülekandmisele ei kuulu.
5.1.7. esitada isikuandmete töötlemisega seotud kaebus järelevalveasutusele ehk Andmekaitse Inspektsioonile või kohtusse.
5.1.8. võtta tagasi oma nõusolekud töötlemistoimingute suhtes, mille suhtes klient on oma nõusoleku andnud. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse seaduslikkust. Isegi pärast nõusoleku tagasivõtmist võib Renmar jätkata isikuandmete töötlemist ulatuses, mis on vajalik seadusest või Euroopa Liidu õigusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
5.2. Kui klient on esitanud andmete kustutamise või andmete töötlemise piiramise nõude, edastab Renmar teabe selle kohta kõikidele vastuvõtjatele, kellele isikuandmeid on edastatud, v.a juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi. Renmaril on õigus keelduda andmete kustutamisest, kui see on vajalik:
5.2.1. Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusest Renmarile tuleneva kohustuse või avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks, eelkõige tervishoiuteenuse dokumenteerimise ning dokumentide säilitamise kohustusest;
5.2.2. rahvatervise valdkonnas avaliku huviga seotud põhjustel, kui andmete töötlejaks on isik, kellel on Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusest tulenev saladuse hoidmise kohustus;
5.2.3. avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- või ajaloouuringute või statistilistel eesmärkidel; või
5.2.4. õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
5.3. Eelpoolnimetatud õiguste realiseerimiseks esitab klient vastava soovi kirjalikult allkirjastatuna või e-kirja teel, kasutades e-posti aadressi, mille ta on ise varasemalt Renmarile endaga kontakteerumiseks esitanud. Renmar väljastab nõutavad andmed koos isikuandmete töötlemise reeglistikuga või põhjendab andmete väljastamisest keeldumist avalduse saamisest ühe kuu jooksul.
5.4. Andmed väljastatakse kliendile viisil, milles klient esitas sooviavalduse (kirjalikult või elektrooniliselt). Paberkandjal terviseandmed antakse taotlejale isikut tõendava dokumendi alusel. Elektrooniliselt edastatakse andmed krüpteeritult. Renmaril on õigus andmete väljastamise eest nõuda kliendilt mõistlikku tasu.
5.5. Renmar keeldub andmete väljastamisest, kui esineb seaduses toodud alus või kui Renmaril on kahtlusi andmete soovija identiteedis.


6. ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE
6.1. Renmar edastab andmeid kolmandatele isikutele, kui selline kohustus tuleneb Eesti või Euroopa Liidu õigusest, samuti punktides 4.3. nimetatud juhul märgitud punktides väljendatud isikutele.
6.2. Renmar ei edasta isikuandmeid kolmandatesse riikidesse.

7. ISIKUANDMETE RIKKUMISEST TEAVITAMINE
7.1. Renmar teavitab klienti viivitamatult isikuandmetega seotud rikkumisest, kui see tõenäoliselt kujutab endast suurt ohtu kliendi õigustele ja vabadustele.
7.2. Renmaril puudub teavitamiskohustust, kui:
7.2.1. isikuandmete töötlemisel oli kasutatud vajalikke tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis muudavad andmed juurdepääsuõiguseta isikutele loetamatuks;
7.2.2. Renmar on võtnud kasutusele vajalikke meetmeid, et muuta ohu teke ebatõenäoliseks; või
7.2.3. see nõuaks ebaproportsionaalseid jõupingutusi.
7.3. Kui teavitamise kohustus puudub teavitamisega kaasnevate ebaproportsionaalsete jõupingutuste tõttu, tehakse avalik teadaanne või valitakse muu taoline meede, mis tagab kõikide rikkumisest puudutatud klientide tulemusliku teavitamise.


RENMAR OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejatele Maksekeskus AS-le ja Montonio Finance UAB-le.